Vedtekter for Havglimt leirsted

§ 1       Foreningens navn

Foreningens navn er Havglimtforeningen. Den ble stiftet 7.11.2022 
Virksomheten drives i og ut fra Havglimt leirsted med kontoradresse i Barstølveien 50, 4636 KRISTIANSAND.

§ 2       Formål

Havglimtforeningen står tilsluttet Det Norske Misjonsselskap og arbeider i samsvar med lovverket for organisasjonen og dens basis i grunnreglenes § 2. På denne basis utarbeider styret målsettinger og strategier for å nå målene som et NMS-leirsted.

§ 3       Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk enhet.

§ 4       Medlemmer

Enhver person som er positiv til driften av leirstedet, kan bli medlem. Aldersgrense for medlemskap i foreningen er 15 år.

§ 5       Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og kan velges etter gitt samtykke.

§ 6       Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Det er kun betalende medlemmer som har stemmerett

§ 7       Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8       Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i mars/april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst to ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved oppslag i foreningens eiendommer. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 10 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøte foretar de nødvendige valg og legger fram årsmelding og revidert regnskap for godkjenning. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Møteleder velges av årsmøtet. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Vedtektsendring krever 2/3 dels flertall. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. Enhver stemmeberettiget kan kreve skriftlig valg.

§ 9       Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.
Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.

§ 10     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Behandle årsmelding
2.         Behandle regnskap i revidert stand
3.         Behandle innkomne forslag
4.         Fastsette kontingent
6.         Velge:
            a) Styremedlemmer / styreleder
            b) Revisor

§ 11     Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12     Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 -8 medlemmer. En NMS-ansatt har møterett og talerett i styret. Det samme har en representant for NMSU. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styreleder velges blant styremedlemmene. Styremedlemmer og styreleder velges for to år om gangen. Det er ingen begrensninger i antall perioder styremedlemmer kan gjenvelges.

Styret skal:

1.         Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2.         Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3.         Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.         Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes av styreleder.

§ 13     Vedtektsendring 1

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14     Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall[1], innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at midlene overføres til Det Norske Misjonsselskap.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/ delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Vedtatt på årsmøtet 13.2.2023.


[1] Stemmereglene for oppløsning bør følge de regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 13.

Du har kanskje også lyst til å lese...